Vedtægter

VEDTÆGTER for BRÆDSTRUP BRIDGEKLUB

 


§ 1 Klubbens navn er Brædstrup Bridgeklub med hjemsted i Brædstrup. Stiftet 20. januar 1970.

§ 2 Klubbens formål er at samle interesserede bridgespillere til regelmæssige spilledage, hvor der   under selskabelige forhold spilles forskellige typer af turneringsbridge samt fremme kendskabet til bridge.

 
§ 3.1 Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Formanden vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. De øvrige 4 medlemmer vælges for 2 år ad gangen, men forskudt således at 2 medlemmer er på valg på ulige årstal og 2 medlemmer på lige årstal.

3.2. Der vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen.

3.3 Bestyrelsen, der konstituerer sig og fordeler opgaverne mellem sig, er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen kan vælge, at lade en person udenfor bestyrelsen, varetage kasserer-funktionen.

§ 4.1 Klubbens regnskabsår er 1. april til 31. marts.

4.2 Generalforsamlingen vælger 1 revisor og 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen.

§ 5.1 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

5.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på klubbens sidste spilleaften med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af revideret årsregnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af formand
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
9. Eventuelt

5.3 Indkaldelse til generalforsamling sker ved skriftlig meddelelse til alle medlemmer senest 14 dage før afholdelse.

5.4 Forslag, der ønskes behandlet, skal indsendes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

5.5 Den ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer og alle punkter på dagsordenen afgøres ved simpel flertal.
Undtaget herfra er dog forslag til vedtægtsændringer samt forslag om klubbens opløsning, der kun kan vedtages med mindst 2/3’s majoritet af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer.

5.6 Ekstraordinær generalforsamling afholdes såfremt bestyrelsen finder det påkrævet eller inden 1 måned efter at 1/3 af klubbens medlemmer skriftligt og med angivelse af dagsorden har fremsat ønske herom.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med 14 dages varsel med angivelse af dagsorden og eventuelle forslag.

5.7 Skriftlig afstemning kan altid forlanges. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


§ 6.1 Klubkontingent fastsættes af generalforsamlingen og opkræves hvert år  primo oktober. Kontingentet består af et basis-kontingent til klubben  årligt + et kontingent til Dansk Bridge-forbund årligt, både for primæremedlemmer og for klubmedlemmer6.2 Bestyrelsen fremsætter forslag om kontingentets størrelse.

§ 7
Medlemsforhold
7.1 Bestyrelsen godkender optagelse i klubben. Indmeldelse er økonomisk bindende for hele sæsonen, dog kan bestyrelsen dispensere, når omstændighederne taler for det.

7.1.2. Klubben kan optage passive medlemmer i foreningen. Passive medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen og må ikke spille som faste makkere i klubben, må være substitutter. Passive medlemmer må deltage i alle arrangementer, herunder Venskabsturneringer.  Passiv-kontingent fastsættes til 50% af basis-kontingentet til klubben

7.2 Medlemskab af klubben overføres automatisk fra en sæson til næste sæson medmindre bestyrelsen har modtaget udmeldelse senest den 1. august.

7.3 Hvis et medlemskab skønnes at være imod klubbens interesser, kan bestyrelsen formene det pågældende medlem adgang til klubben indtil en generalforsamling kan tage stilling til en eventuel eksklusion.

7.4 Særlige bestemmelser for medlemmernes pligter og rettigheder samt ordensregler er angivet i de af bestyrelsen udarbejdede ”Klubregler for Brædstrup Bridgeklub”.

7.5. Brædstrup Bridge-klub er medlem af Dansk Bridge-forbund.

§ 8
Opløsning
8.1 I tilfælde af klubbens opløsning, hvilket kun kan vedtages af en generalforsamling jfr. § 5, skal der samtidig tages beslutning om fordeling af klubbens aktiver.Seneste revision vedtaget på Generalforsamlingen 21.September  2020